SCHENKINGSPLAN met OBLIGATIELENING 2019

Download intentieverklaring

Schenkingsplan

De stichting Trampolinecentrum Aalsmeer krijgt een ANBI status en gaat een overeenkomst (in een onderhandse akte) aan met de deelnemers aan het schenkingsplan. Onderdeel van dit schenkingsplan is de uitgifte van een obligatielening tegen 4% rente.

De obligaties worden in delen afgelost, waarbij de obligatienemers de aflossing schenken aan de stichting. Deze periodieke schenkingen zijn dan fiscaal aftrekbaar als periodieke gift.

De sponsor koopt een nominale obligatie van € 300 euro van de stichting. Uiteraard kunt u meerdere obligaties afnemen, die steeds € 300 euro per stuk kosten. Deze obligaties kosten u per stuk uiteindelijk slechts € 78,00 en brengen de vereniging maar liefst € 234 per stuk op.

Uitleg

U koopt een obligate van € 300 euro van de stichting met een looptijd van 10 jaar.

Deze obligatie wordt in 10 jaar afgelost door de stichting, per jaar krijgt u € 30 euro terug. Deze 30 euro schenkt u direct weer terug aan de stichting. Deze schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar, de stichting vergoed 4% rente per jaar over niet afgeloste bedragen.

Het voordeel voor de stichting is een opbrengst per deelnemer van € 300 euro, minus € 66 rente (300 + 30 / 2 gemiddeld *4%* 10 jaar), wat uitkomt op een bedrag van € 234 euro.

Bij 150 donateurs levert dit maar liefst € 35.000 euro op.

Donateurs schenken dus in totaal € 300 euro, maar door de rente en het belastingvoordeel kost de obligatie u slechts € 78 in 10 jaar, ongeveer € 8 per jaar. Hierbij is gerekend met het hoge belastingtarief, bij een lager belastingtarief komen de kosten uit op € 12,40 per jaar.

De aflossingen worden verrekend met de overeengekomen periodieke schenkingen.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

U kunt ons op dit moment helpen door een intentieverklaring te tekenen voor deelname aan het schenkingsplan.
Deze kunt u downloaden via de knop bovenaan deze pagina.

Gelieve de ingevulde en ondertekende intentieverklaring te versturen naar:
Per mail: trampoline@svomnia.nl
Per post: Sportpunt SV Omnia 2000, Edisonstraat 6, 1433 KA Kudelstaart.


Aantal ontvangen intentieverklaringen
7 / 150


Reglement obligatielening

Artikel 1
a. Voor de financiering van het project “Verbouwing Thijssehal “ (hierna het project) heeft SV Omnia 2000 de Stichting Trampolinecentrum Aalsmeer (hierna de stichting) opgericht. De stichting verwerft gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
b. De omvang van de lening bedraagt maximaal € 45.000. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedragen € 300 per stuk. Per deelnemer kan op meerdere obligaties worden ingeschreven.
c. De obligatielening draagt een rente van 4% per jaar, welke jaarlijks op 15 december wordt uitbetaald.
d. De obligatielening komt definitief tot stand indien het bestuur van de stichting (hierna het bestuur) definitief besluit tot het project.
Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 1 oktober 2019 middels het hiervoor beschikbare intekenformulier. Bij over-intekening besluit het bestuur over toewijzing. De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties.
e. De uitgifte van de obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 1 september en 31 december 2019. De obligaties dienen volgestort te zijn binnen één maand na toewijzing. De obligaties worden geïncasseerd door middel van een eenmalige incasso.

Artikel 2
a. De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en ondertekend door de voorzitter en penningmeester van de stichting namens het bestuur van de stichting. Na toewijzing en betaling zullen de obligatiebewijzen aan de deelnemers worden toegezonden.
b. Door de stichting wordt een register bijgehouden (hierna het register) waarin op nummer het laatst bekende adres van de obligatiehouders worden vastgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de obligatiehouder om mutaties tijdig aan de stichting te melden.
c. De obligaties zijn niet overdraagbaar.
d. Indien een obligatie verloren is gegaan of beschadigd raakt, kan de obligatiehouder tegen vergoeding bij de stichting een duplicaat verkrijgen. Door uitgifte van een duplicaat wordt de oorspronkelijke obligatie waardeloos.

Artikel 3
a. De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie , is niet tussentijds opvorderbaar.
b. Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats in 10 gelijke termijnen, voor het eerst op of omstreeks 15 december 2020 en voor het laatst op of omstreeks 15 december 2029.
c. De aflossingstermijnen van de obligaties worden geschonken aan de stichting, als onderdeel van het schenkingsplan.

Artikel 4
In afwijking op het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder bij het bestuur van de stichting met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing in geval van een bijzondere reden.
Het bestuur van de stichting beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.

Bij overlijden van de deelnemer –natuurlijk persoon- zullen de rechten van de obligaties overgaan op de rechtmatige erven. Tevens vervalt de verplichting van de deelnemer/erven tot het voldoen aan de verplichtingen uit het schenkingsplan.

Artikel 5
Indien een obligatiebewijs niet binnen 2 jaar na aflossing van een termijn aan de stichting is aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van de stichting op verzoek anders beslist.

Artikel 6
Bij een faillissement van de Stichting bestaat de kans dat de obligaties hun waarde (deels) verliezen.

Artikel 7
Daar waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting.
Juni 2019